FIGMMG – Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Diagrama Fe-C

Hierro Carbonoنمودار آهن-کرب

Si quieres tener una introducción al tema, aprendiendo acerca del hierro lee esto: Hierro puro (Fe)

If you want an introduction to the subject, learning about iron read this: Pure Iron (Fe)

اگر شما می خواهید یک مقدمه به این موضوع، یادگیری در مورد آهن خواندن این: آهن خالص

Como puedes ver en la imagen se muestra un Diagrama Fe – C.

As you can see in the image shows a diagram Fe – C

همانطور که شما می توانید در تصویر می بینید نشان می دهد نمودار آهن – C.

Por que se pueden saber que arreglo atómico toma el Fe, y el C, cuando están juntos en aleación. En el diagrama se puede ver en la parte izquierda acero (steel) y fundición (cast iron).

Why can know that making the Fe atomic arrangement, and C, when they are together in alloy. In the diagram you can see on the left side steel (steel) and cast (cast iron).

که شما می توانید می دانیم که آرایش اتمی آهن، و C، زمانی که آنها با هم در آلیاژ است. در نمودار نشان داده شده در فولاد سمت چپ (فولاد) و چدن (چدن).

*Cuando al Fe (hierro puro) se le agrega desde 0,008% hasta 2,25% en peso de C (carbono), se considera ACERO.

* When the Fe (pure iron) is added from 0.008% to 2.25 wt% C (carbon), is considered STEEL.

* هنگامی که آهن (آهن خالص) توسط وزن C (کربن)، از 0.008٪ به 2.25٪ اضافه شده است در نظر گرفته شده است فولاد است.

*Cuando al Fe (hierro puro) se le agrega desde 2% hasta 65% en peso de C, se considera FUNDICIÓN.

* When the Fe (pure iron) is added from 2% to 65% by weight of C, is considered FOUNDRY.

* هنگامی که آهن (آهن خالص) از 2٪ تا 65٪ وزن از C اضافه شده است، در نظر گرفته شده است در ریخته گری.

En el eje vertical del diagrama se observa una escala de temperaturas, que es la misma que en la derecha, aunque solo estén marcadas las temperaturas importantes (las que coinciden con los puntos del diagrama), esto es solo para referencia.

The vertical axis of the diagram shows a temperature scale, which is the same as the right, but only important temperatures are checked (which coincide with the points of the diagram), this is just for reference.

در محور عمودی نمودار، نشان می دهد که یک مقیاس درجه حرارت، که همان است که در سمت راست است، اگر چه درجه حرارت بررسی می شود فقط مهم (که همزمان با نقاط نمودار)، این است که فقط به عنوان مرجع است.

Los átomos de hierro (que tienen un enlace atómico) suelen agruparse siguiendo un patrón infinitesimal, y si pudiéramos visualizar a nivel microscópico notaríamos redes de átomos, de tres formas.

The iron atoms (which have an atomic bond) are grouped in a pattern infinitesimal, and if we would notice displayed at the microscopic level of atoms networks in three ways.

اتم های آهن (که باند اتمی) در بینهایت الگوی گروه بندی می شوند، و اگر ما می تواند تجسم شبکه های سطح میکروسکوپی اتمها در سه راه متوجه.

image

1. SC (del inglés simple cubic): Cúbico simple.

1. SC (Simple Cubic English): Cubic simple.

1. SC (انگلیسی ساده مکعب): مکعب ساده.

image

2. BCC (del inglés body-centered cubic): Cúbico centrado en el cuerpo.

2. BCC (body-centered Cubic) Cubic body-centered.

2. BCC بدن متمرکز مکعب است.

imageimage

3. FCC (del inglés face-centered cubic): Cúbico centrado en las caras.

3. FCC (face-centered English Cubic) Cubic face centered.

3. FCC (چهره محور مکعب): صورت مکعب متمرکز شده است.

image  image

Luego, el Diagrama de Fases (en este caso para una aleación de Fe y C) sirve para determinar la composición porcentual de cada uno de los componentes, la temperatura de fusión de cada uno (el punto de fusión puede variar según varíe el contenido en peso de otro elemento aleante, en este caso C). Es decir, el Fe funde a 1539°C, pero mientras más carbono contenga, el punto de fusión irá bajando, tal y como lo muestra el diagrama; claro que puede verse afectado ligeramente por otros aleantes como el fósforo, silicio, etc. que son comunes en los aceros.

Then, the phase diagram (in this case for an alloy of Fe and C) serves to determine the percentage composition of each component, the melting temperature of each (the melting point can vary in content varies weight of other alloying element, in this case C). That is, the Fe melts at 1539 ° C, but the more carbon it contains, the melting point will go down, as shown in the diagram, clearly can be affected slightly by other alloying elements such as phosphorus, silicon, etc.. which are common in steels.

سپس، نمودار فاز (در این مورد برای یک آلیاژ آهن و C) است که استفاده می شود برای تعیین درصد ترکیب هر جزء، دمای ذوب هر یک از (نقطه ذوب می تواند با توجه به مطالب متفاوت متفاوت دروزن عناصر دیگر آلیاژ ساز، در این مورد C). که عبارت است از آهن ذوب در 1539 ° C، اما کربن بیشتر شامل خواهد رفت، نقطه ذوب پایین، همانطور که در نمودار نشان داده شده است، روشن است که ممکن است کمی با سایر عناصر آلیاژی از قبیل فسفر، سیلیکون، و غیره تحت تاثیر قرار می گیرند. که فولادهای مشترک هستند.

El diagrama de fases sirve también para estimar el volumen interatómico vacío, densidades, radios atómicos, para determinar que otros aleantes podrías introducir, etc, cosas de la metalurgia.

The phase diagram is also used to estimate the interatomic void volume, density, atomic radii, to determine that other alloying could enter, etc, things of metallurgy.

نمودار فاز نیز استفاده می شود به منظور برآورد حجم خلاء interatomic، چگالی، شعاع اتمی، که برای تعیین آلیاژ ساز دیگر می تواند از آن وارد شود، و غیره، همه چیز از متالورژی است.

Pero habrás notado que hay diferentes componentes a diferentes temperaturas, como: Austenita, ferrita, hierro delta y cementita. Estos son tipos de arreglos atómicos que aparecen a ciertas temperaturas y que en general sirven para determinar las propiedades físicas de los aceros y fundiciones.

But you may have noticed that there are different components at different temperatures, as austenite, ferrite, iron and cementite delta. These are types of atomic arrangements that appear at certain temperatures and generally used to determine the physical properties of steels and cast irons.

اما شما احتمالا متوجه شده است که از اجزای مختلف وجود دارد در درجه حرارت های مختلف، به عنوان آستنیت، فریت و cementite آهن دلتا. این نوع ترتیبات اتمی که در دماهای خاصی ظاهر می شود و به طور کلی استفاده می شود برای تعیین خواص فیزیکی فولاد و چدن.

En ingeniería civil en cambio, Acero significa, una aleación de hierro que contiene entre un 0,04 y un 2,25% de carbono y a la que se añaden elementos como níquel, cromo, manganeso, silicio o vanadio, entre otros. Como resultado de esta mezcla existen varias variedades de acero, pero existen aceros “estándar” en el caso de ingeniería civil, se utilizan, aceros inoxidables (contienen una película de cromo), aceros al manganeso (se utilizan para actividades de gran esfuerzo), aceros de construcción, que son llamados en civil ASTM A615 – 60, es un producto común de Aceros Arequipa y Shouthern, todo el mundo usa esta variedad de acero para construir.

Change in civil engineering, Steel means, an iron alloy containing between 0.04 and 2.25% carbon and the elements are added as nickel, chromium, manganese, silicon, vanadium, among others. As a result of this mixture are several varieties of steel, but steel are “standard” for civil engineering, used, stainless steels (containing a film of chromium), manganese steels (used for high stress activities), steels, which are called in civil ASTM A615 – 60, is a common product of Arequipa and Shouthern Steels, everyone uses this variety of steel to build.

در مهندسی عمران به معنای به جای فولاد، آلیاژ آهن حاوی بین 0.04 و 2.25٪ کربن و عناصر نیکل، کروم، منگنز، سیلیکون و وانادیوم، در میان دیگران اضافه شده است.به عنوان یک نتیجه از این مخلوط، انواع مختلفی از فولاد است، اما فولاد “استاندارد” برای مهندسی عمران، استفاده می شود، فولادهای ضد زنگ (شامل فیلم کروم)، فولاد های منگنز (مورد استفاده برای فعالیت های تنش بالا)،فولاد که در عمران ASTM A615 نامیده می شود – 60، یک محصول مشترک است و  آره کویپا، در پرو به استفاده از این انواع فولاد ساخت.

Recomiendo que leas ASKELAND. Otro link, también lee SMITH. (Spanish)

¿Quieres saber más todavia?

Want to know more?

می خواهم به دانستن بیشتر در هنوز؟

Lee Análisis de solubilidad en el diagrama Fe-C

خواندن: حلالیت تجزیه و تحلیل در دیاگرام آهن کربن

o Fe

یا: اهن

También Solución sólida Fe-C

همچنین: آهن و راه حل های کربن جامد

 

Huberth Alcántara

UNMSM

Comentarios en: "Imagen: Diagrama Fe – C / Acero / Hierro Fundido نمودار آهن-کرب" (1)

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Nube de etiquetas

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 36 seguidores

A %d blogueros les gusta esto: